فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری

توضیحات

راهنما آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

توضیحات

مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل-براون

توضیحات

پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک EPQ

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده( بالنده و آشفته )

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

هوش رقابتی CIQ

توضیحات

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات