فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

پرسشنامه هوش رقابتی (22)

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (8)

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

توضیحات

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

رجحان شغلی آمابایل WPI

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش

توضیحات