فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری

توضیحات

راهنما آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

توضیحات

پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک EPQ

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده( بالنده و آشفته )

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

هوش رقابتی CIQ

توضیحات

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی

توضیحات

اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات