فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه ریسک پذیری (15)

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

پرسشنامه هوش رقابتی (22)

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (8)

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

توضیحات

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل (WPI)

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (18)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (25)

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات