فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

فایل شماره یک

توضیحات

پرسشنامه سواد سلامت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

توضیحات

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت عابدی

توضیحات

پرسشنامه استعاره

توضیحات

پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از بیمه

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استعداد

توضیحات

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتریان

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

توضیحات