4406

کد پرسشنامه

توسعه حرفه‏ ای معلمان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

11 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

یادگیرنده و یادگیری

دانش محتوا

تمرین آموزشی

مسئولیت حرفه ای

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

18800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل