4405

کد پرسشنامه

ارزیابی عملکرد معلمان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

هدف ها و معیارهای سیستم ارزیابی

کیفیت سیستم ارزیابی

رضایت از سیستم ارزیابی

نام مؤلفه ها

3

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

18800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل