پرسشنامه بیش اعتمادی سیاسی

4403

کد پرسشنامه

بیش اعتمادی سیاسی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بیش اعتمادی سیاسی خرید 303 کیلو بایت doc 6,800 تومان