پرسشنامه تيپ شخصيتی A و B فريدمن و روزنمن

2213

کد پرسشنامه

تيپ شخصيتی A و B فريدمن و روزنمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن خرید 86 کیلو بایت doc 2,900 تومان