پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

2207

کد پرسشنامه

بازاریابی اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بازاریابی اجتماعی خرید 388 کیلو بایت doc 3,200 تومان