پرسشنامه ارزش های اسلامی

2230

کد پرسشنامه

ارزش های اسلامی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

67

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

تقوا

سعه ی صدر

حسن خلق

تواضع

توکل

انتقاد پذیری

قاطعیت

تشویق و تنبیه

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارزش های اسلامی خرید 160 کیلو بایت doc 5,300 تومان