پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

2214

کد پرسشنامه

 استرس شغلی فيليپ ال رايس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

57

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

روابط بين فردی

وضعيّت جسمانی 

علائق شغلی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس خرید 159 کیلو بایت doc 3,800 تومان