4390

کد پرسشنامه

ملال تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

ملال کلاسی

ملال مرتبط با یادگیری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

12800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل