پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

3028

کد پرسشنامه

راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

66

تعداد سوالات

چهار گزینه ای لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

  8 مؤلفه در دو دسته: روش های مسئله مدار و هیجان  مدار

تعداد مؤلفه ها

جست و جوی حمایت اجتماعی

مسئولیت پذیری

حل مدبرانه مسئله (حل مساله برنامه ریزی شده)

ارزیابی مجدد مثبت

مقابله رویارویی گر (مقابله مستقیم)

دوری جویی (فاصله گرفتن)

خویشتن داری (خودکنترلی)

گریز- اجتناب

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

3800 تومان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

 

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس خرید 221 کیلو بایت doc 3,800 تومان