پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

3028 کد پرسشنامه
راهبردهای مقابله ای لازاروس
و فولکمن
نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
66 تعداد سوالات
4 تعداد گزینه ها
چهار گزینه لیکرت دارد نوع گزینه
دارد روایی
دارد پایایی
دو دسته:روش های مسئله مدار و هیجان  مدار نام مؤلفه
8 تعداد مؤلفه
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

3000 تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

 

 

نام حجم فرمت قیمت
راهبردهای مقابله ای لازاروس خرید 163 کیلو بایت doc 3,000 تومان