پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

3028

کد پرسشنامه

راهبردهای مقابله ای لازاروس
و فولکمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

66

تعداد سوالات

4

تعداد گزینه ها

چهار گزینه ای لیکرت

نوع گزینه

دارد

روایی

دارد

پایایی

دو دسته: روش های مسئله مدار و هیجان  مدار

نام مؤلفه

8

تعداد مؤلفه

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

3200 تومان

قیمت

word2003

نوع فایل

 

 

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس خرید 163 کیلو بایت doc 3,200 تومان