پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

3048 کد پرسشنامه
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین) نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
18 تعداد سؤالات
3 گزینه لیکرت (درست نیست تا کاملا درست) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
2 تعداد مؤلفه ها

تندرستی

عادت ها

نام مرلفه ها
4 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متعیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین) خرید 77 کیلو بایت doc 3,000 تومان