پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

3048

کد پرسشنامه

اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

تندرستی

عادت ها

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین) خرید 221 کیلو بایت doc 3,900 تومان