پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

3020

کد پرسشنامه

تصویر تن (تن انگاره)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

56

تعداد سوالات

پنج گزینه ای لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

 -

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

2800 تومان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

 

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره) خرید 167 کیلو بایت doc 2,800 تومان