پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

 3020 کد پرسشنامه
تصویر تن(تن انگاره) نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت پرسشنامه
56 تعداد سؤالات
5 تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
ندارد تعداد مؤلفه ها
ندارد نام مؤلفه ها
4 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2500تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تصویر تن(تن انگاره) خرید 123 کیلو بایت doc 2,500 تومان