پرسشنامه سواد سلامت

2343 کد پرسشنامه
سواد سلامت نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
24 تعداد سوالات
5 تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
2 تعداد مؤلفه ها
سواد تحلیلی و سواد ویژه موقعیت(بهداشتی) نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
تعریف مفهومی دارد تعاریف مفهومی متغیر و مولفه ها
تعریف عملیاتی دارد تعریف عملیاتی متغیر و مولفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
  4000تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد سلامت خرید 92 کیلو بایت doc 4,000 تومان