پرسشنامه سواد سلامت

2343

کد پرسشنامه

  سواد سلامت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

 2

تعداد مؤلفه ها

سواد تحلیلی

سواد ویژه موقعیت (بهداشتی)

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد سلامت خرید 399 کیلو بایت doc 5,300 تومان