پرسشنامه جرأت ورزی

3041

کد پرسشنامه

 جرأت ورزی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

رد کردن تقاضا و بیان محدودیت  ها

بیان احساسات مثبت

کنار آمدن و قبول انتقادات

قبول تفاوت داشتن با دیگران

ابراز وجود در موقعیت های مختلف

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جرأت ورزی خرید 100 کیلو بایت doc 3,500 تومان