4387

کد پرسشنامه

نگرش مذهبی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

40 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

باور دینی

عواطف دینی

رفتار دینی

وانمود اجتماعی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل