4402

کد پرسشنامه

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

مشتریان کلیدی

سازمان مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت دانش

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل