پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

3029

کد پرسشنامه

انگیزه در درس ریاضی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

21

تعداد سوالات

پنج گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

 -

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

3900 تومان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

 

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی خرید 149 کیلو بایت doc 3,900 تومان