پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

3029 کد پرسشنامه
انگیزه در درس ریاضی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت پرسشنامه
21 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
ندارد تعداد مؤلفه ها
ندارد نام مؤلفه ها
3 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی خرید 95 کیلو بایت doc 3,000 تومان