پرسشنامه مدیریت استعداد

3037 کد پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت استعداد نام پرسشنامه
داخلی محل ساخت
28 تعداد سؤالات
5 تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها
ارزیابی و کشف استعدادها، حفظ و نگهداشت استعدادها، توسعه و بهسازی، توسعه نیروی انسانی نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها                                  
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مدیریت استعداد خرید 85 کیلو بایت doc 2,000 تومان