پرسشنامه مدیریت استعداد

3037

کد پرسشنامه

مدیریت استعداد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ارزیابی و کشف استعدادها

حفظ و نگهداشت استعدادها

توسعه و بهسازی

توسعه نیروی انسانی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مدیریت استعداد خرید 163 کیلو بایت doc 3,500 تومان