پرسشنامه استعاره سازمان

3033

کد پرسشنامه

استعاره سازمان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

36 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

استعاره سازمان به مثابه ماشین و ابزار

استعاره پرده نقاشی

استعاره فرهنگ

استعاره موجود زنده

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استعاره سازمان خرید 218 کیلو بایت doc 4,900 تومان