پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

3036 کد پرسشنامه
پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
8 تعداد سؤالات
5) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
ندارد تعداد مؤلفه ها
ندارد نام مؤلفه ها
4 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2000تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه خرید 62 کیلو بایت doc 2,000 تومان