پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

3036

کد پرسشنامه

 میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

8

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری پرسشنامه

 3300 تومان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی خرید 111 کیلو بایت doc 3,300 تومان