پرسشنامه آگاهی از بیمه

3035 کد پرسشنامه
پرسشنامه آگاهی از بیمه نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
36 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
6 تعداد مؤلفه ها
بیمه رضایت حرفه ای، بیمه کارکنان، بیمه وسایل ابزار ورزشی، بیمه جبران هزینه های پزشکی، بیمه جبران غرامت نقص غضو، بیمه جبران غرامت فوت نام مؤلفه ها
7 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آگاهی از بیمه خرید 113 کیلو بایت doc 3,000 تومان