پرسشنامه آگاهی از بیمه

3035

کد پرسشنامه

آگاهی از بیمه

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

36 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

بیمه رضایت حرفه ای

 بیمه کارکنان

 بیمه وسایل ابزار ورزشی

 بیمه جبران هزینه های پزشکی

 بیمه جبران غرامت نقص عضو

 بیمه جبران غرامت فوت

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آگاهی از بیمه خرید 158 کیلو بایت doc 5,500 تومان