4397

کد پرسشنامه

تاب آوری سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

67 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی

آسیب پذیری های کلیدی

ظرفیت تطابق پذیری

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

24800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل