4388

کد پرسشنامه

ترس از شکست

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تجربه خجالت

‌خود ارزیابی پایین

پنهان شدن از افراد مهم

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

15800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل