4400

کد پرسشنامه

ظرفیت کارآفرینی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

عزت نفس

خلاقیت

انگیزه پیشرفت

منبع کنترل درونی

آینده نگری

خطرپذیری

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل