پرسشنامه ظرفیت کارآفرینی

4400

کد پرسشنامه

ظرفیت کارآفرینی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

عزت نفس

خلاقیت

انگیزه پیشرفت

منبع کنترل درونی

آینده نگری

خطرپذیری

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ظرفیت کارآفرینی خرید 329 کیلو بایت doc 5,800 تومان