4395

کد پرسشنامه

عوامل بازدارنده تحول نظام اداری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

145 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

22

تعداد مؤلفه ها

عدم شایسته سالاری

آموزش ناکافی

نبود امور رفاهی

مناسب نبودن مزایای بازنشستگی

نامناسب بودن ارزشیابی

درجه بالایی از سیاسی شدن(تسلط نگرش سیاسی در مدیریت دولتی)

سلطه بوروکراتیک

عدم توانایی نهادی، فنی و اداری

عدم توجه به اجرای همزمان منافع عمومی و حقوق اداری

ضعف فناوری های اطلاعات و ارتباطات

شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری

عوامل فرهنگی

عوامل سیاسی

عوامل مدیریتی

عوامل قضایی

عوامل ارزشی و ساختاری

مبهم بودن اهداف

عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر

وجود روحیه مقررات ستیزی

نبود سیستم انگیزشی کارآمد

رابطه سالاری

رهبری ناکارآمد

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

24400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل