4389

کد پرسشنامه

عملکرد مالی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مدیریت ارزش

کنترل ریسک

کنترل هزینه

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

15800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل