4399

کد پرسشنامه

راهبردهای مقابله ای

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

راهبرد مقابله ای مساله محور

راهبرد مقابله ای هیجان محور

راهبرد مقابله ای اجتنابی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

14800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل