پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

4399

کد پرسشنامه

راهبردهای مقابله ای

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

راهبرد مقابله ای مساله محور

راهبرد مقابله ای هیجان محور

راهبرد مقابله ای اجتنابی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای خرید 318 کیلو بایت doc 5,800 تومان