پرسشنامه چسبندگی هزینه ها

4404

کد پرسشنامه

چسبندگی هزینه ها

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

چسبندگی هزینه های اداری و عمومی

چسبندگی هزینه های بهای تمام شـده کـالا

چسبندگی هزینه های توزیع و فروش

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

9800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه چسبندگی هزینه ها خرید 311 کیلو بایت doc 9,800 تومان