4394

کد پرسشنامه

دولت الکترونیک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

حوزه کارکنان

حوزه امور اداری

حوزه تکنولوژیک

حوزه خدمات اطلاعاتی

حوزه خدمات ارتباطی

حوزه خدمات تراکنشی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

12800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل