پرسشنامه دولت الکترونیک

4394

کد پرسشنامه

دولت الکترونیک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

حوزه کارکنان

حوزه امور اداری

حوزه تکنولوژیک

حوزه خدمات اطلاعاتی

حوزه خدمات ارتباطی

حوزه خدمات تراکنشی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه دولت الکترونیک خرید 335 کیلو بایت doc 5,800 تومان