فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات

پرسشنامه باورهای هوشی

توضیحات