فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات

پرسشنامه باورهای هوشی

توضیحات

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

توضیحات

پرسشنامه اضطراب حالتي ورزشكاران

توضیحات

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مدرسه

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه آوای کارکنان

توضیحات

پرسشنامه باورهای هوشی

توضیحات

پرسشنامه باورهای وسواسی

توضیحات

پرسشنامه احساس شکست

توضیحات

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان

توضیحات

پرسشنامه بحران هویت

توضیحات

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

توضیحات