فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

توضیحات

پرسشنامه شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی)

توضیحات

پرسشنامه ادراک از مدیریت

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS)

توضیحات

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات

پرسشنامه طلاق عاطفی

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

توضیحات

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان ها

توضیحات

پرسشنامه سرشت و منش

توضیحات

پرسشنامه سبک مقابله اسلامی

توضیحات

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان

توضیحات