فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

توضیحات

پرسشنامه ارگونومی محیط کار

توضیحات

پرسشنامه جذب مشتری

توضیحات

پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (32)

توضیحات

پرسشنامه ترس از شکست

توضیحات

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS)

توضیحات

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات

پرسشنامه طلاق عاطفی

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات