فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کاربست یافته های تحقیقات آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (16)

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه خستگی چالدار

توضیحات

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه حمایت سلزمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه نظام پیشنهادات (8)

توضیحات