فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کار بست یافته های تحقیقات آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی (133)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

توضیحات

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

توضیحات