فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر(فرم والدین)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کار آمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییرو اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

توضیحات

امید به زندگی میلر

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کار بست یافته های تحقیقات آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی

توضیحات

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

توضیحات