فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس ABCC

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تاثیرات اطلاعات و هنجارها

توضیحات

پرسشنامه آزمون آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات