فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون MBI

توضیحات

ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خدمات

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (MARS-R)

توضیحات

پرسشنامه درگيری شغلی

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات