فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس ABCC

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تاثیرات اطلاعات و هنجارها

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات