فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تأثیرات اطلاعات و هنجارهای بین فردی بر تمایل به خرید

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

توضیحات