فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه سواد سلامت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

توضیحات

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

توضیحات

پرسشنامه استعاره سازمان

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از بیمه

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استعداد

توضیحات

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتری (18)

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

توضیحات

پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (26)

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

توضیحات