فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

توضیحات

پرسشنامه استعاره سازمان

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از بیمه

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استعداد

توضیحات

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتری (18)

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

توضیحات

پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (26)

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کاربست یافته های تحقیقات آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (16)

توضیحات

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

توضیحات