فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

توضیحات

پرسشنامه استعاره

توضیحات

پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از بیمه

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استعداد

توضیحات

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتریان

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

توضیحات

پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کار بست یافته های تحقیقات آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات