4354

کد پرسشنامه

خدمات بانکداری الکترونیک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

سیستم پایانه فروش

دستگاه های خودپرداز

اینترنت بانک

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل