4361

کد پرسشنامه

بازاریابی مستقیم

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تماس تلفنی

ارسال پست الکترونیکی 

ارسال پیامک 

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

12800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل