4381

کد پرسشنامه

رهبری توانمندساز

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

38 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مثال آوردن

تصميم گيري مشارکتی

مربيگري

اطلاع رسانی

توجه و تعامل با تيم

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

19800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل