4353

کد پرسشنامه

کارآفرینی دولتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

98 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

تسهيل گري

متعلق به جامعه بودن

رقابتي بودن

رسالت مدار بودن

نتيجه محور بودن

مشتري مدار بودن

پيشگير بودن

نامتمرکز بودن

بازار گرا بودن

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

16800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل