4355

کد پرسشنامه

کاربردهای کارت های بانکی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

حسابهای قرض الحسنه جاری

حسابهای قرض الحسنه پس انداز

حسابهای پس انداز کوتاه مدت

حسابهای پس انداز بلند مدت

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل