4376

کد پرسشنامه

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

تامین نیازهای مشتریان

حداکثر تعامل و همکاری با سازمانهای دیگر

بهبود وضعیت موجود و رفع مخاطرات

تقویت نیروی انسانی و ارتقاء دانش

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل