فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه تصویر بدنی

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی و اضطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه اظطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه شدت وابستگی به مواد

توضیحات

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANSS)

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه سبک های دلبستگی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS)

توضیحات

مقیاس تحمل پریشانی (DTS)

توضیحات

پرسشنامه نظام باورها (SBI-15R)

توضیحات

پرسشنامه نشانگان وابستگی به نیکوتین

توضیحات

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه نگرش به زندگی

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات

پرسشنامه حل مشکلات خانواده

توضیحات

پرسشنامه میزان اعتقادات به خرافات

توضیحات