فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه ( YSQ )

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات

پرسشنامه تصویر بدنی

توضیحات

پرسشنامه وسواس یل-براون (اختلال بدریخت انگاری)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی و اضطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه اظطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه شدت وابستگی به مواد

توضیحات

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت ومنفی اسکیزوفرنی PANSS

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه سبک های دلبستگی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس دلبستگی برزگسالان ( RAAS)

توضیحات

پرسشنامه مقیاس تحمل پریشانیDTS

توضیحات

پرسشنامه نظام باورها (SBI-15R)

توضیحات

پرسشنامه نشانگان وابستگی به نیکوتین

توضیحات

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه نگرش به زندگی

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات