4342

کد پرسشنامه

رفتار خوردن (بازخورد خوردن)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

رژيم لاغري

پرخوري و اشتغال ذهني با غذا

مهار دهاني

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل