4349

کد پرسشنامه

عوامل موثر بر بهزیستی تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

106 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

استرس

شخصیت

جهت گیری هدف 

هیجانهای پیشرفت

سرمایه های روانشناختی

انگیزه درونی

اعتماد به نفس

حمایتهای محیطی

مدیریت کلاس

نام مؤلفه ها

13

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

12000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل