4378

کد پرسشنامه

طرحواره های ذهنی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

بازخوانی یک طرحواره نامناسب

مداخله طرحواره پیشین در یادگیری جدید

مداخله یادگیری جدید در طرحواره قبلی

بیش تعمیمی

تشابه یک واژه ریاضی با واژهای در زبان عامیانه

ساختارهای شهودی 

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

18800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل