4369

کد پرسشنامه

مهارت های اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تعامل با دیگران

رفتار اجتماعی سازگارانه

خودکنترلی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل