4368

کد پرسشنامه

فراشناخت MCQ

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

باورهاي مثبت درباره نگراني

باورهاي منفي درباره كنترل پذيري افكار و خطرات مربوط به نگراني

عدم اطمينان شناختي

نياز به كنترل افكار

فرايندهاي فراشناختي

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

10800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل