4373

کد پرسشنامه

باورهای غیرمنطقی جونز

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

40 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

10

تعداد مؤلفه ها

نیاز به تایید دیگران

انتظار بالا از خود

تمایل به سرزنش

واکنش نسبت به ناکامی

بی مسئولیتی هیجانی

نگرانی زیاد توام با اضطراب

اجتناب از مشکل

وابستگی

درماندگی نسبت به تغییر

کمال گرایی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

12800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل