4348

کد پرسشنامه

بهزیستی تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ارزش مدرسه

فرسودگی نسبت به مدرسه

رضایت مندی تحصیلی

درآمیزی با کار مدرسه

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

18800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل